Obec Milonice

oficiální stránky
Milonice

1. Oficiální název

Obec Milonice

2. Důvod a způsob založení

Obec je zřízena ústavním zákonem č. 1/1993 a zákonem č. 128/2000 Sb. "O obcích".

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo obce - 7 členů - viz odkaz Zastupitelstvo

- kontrolní výbor - 3 členové

- finanční výbor - 3 členové

4. Kontaktní spojení

Adresa:

Obec Milonice
Milonice 118
683 33 pošta Nesovice

tel., fax:

mobil oú:

517 367 550

724 976 130

email:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

web: www.milonice.cz
ID dat. schránky frya2hb

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 17:00          den pro veřejnost *
Úterý 8:00 - 15:00
Středa 8:00 - 17:00          den pro veřejnost *
Čtvrtek 8:00 - 15:00
Pátek 8.00 - 13.00

Polední přestávka: pondělí a středa 11.30 - 12.30, úterý, čtvrtek a pátek 11.30 - 12.00.

* Prosíme občany, aby své  záležitosti vyřizovali v tyto dny. Ostatní dny mohou být pracovníci Obecního úřadu Milonice mimo kancelář.

5. Případné platby lze poukázat

číslo účtu: 18427-731/0100, platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.

6. IČ

00 36 86 52

7. DIČ

není

8. Dokumenty

Rozpočet obce, rozpočtový výhled obce, rozpočtová opatření  - viz odkaz Rozpočty

Závěrečný účet obce Milonice je trvale zveřejněn na elektronické úřední desce obce.

Územní plán obce a rozvojový plán obce je trvale zveřejněn na elektronické úřední desce obce.

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím lze adresovat na adresu obecního úřadu - viz bod 4. Za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu doručená na e-mail obce nebo do datové schránky obce - viz bod 4.

Ústní žádosti lze podávat na obecním úřade v úředních hodinách.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu - viz bod 4, elektronické podněty je třeba adresovat na e-mail obce nebo do datové schránky obce - viz bod 4. Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě v úředních hodinách.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle zákona o svobodném přístupu k informacím, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16

§ 16

Odvolání

(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.


 § 16a

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) postup povinného subjektu potvrdí,

b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo

c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,

b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo

c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.

(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

 

12. Formuláře

formuláře ke stažení www.mvcr.cz

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Odběr krizových situací pomocí SMS pro občany - www.krizoveinfo.cz

Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Vyškov

Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Bučovice

14. Důležité předpisy

Nejdůležitější používané předpisy:
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 
zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech                
zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví  
zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
zák. č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech
zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
zák. č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek
zák. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
nař. vlády ČR č.37/2003 Sb., o odměnách členům zastupitelstev  
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Evidence obyvatel
Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů.
Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Obec Milonice vydává v rámci své věcné působnosti obecně závazné vyhlášky - viz odkaz Vyhlášky

15. Úhrada za poskytování informací

Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím - viz odkaz Vyhlášky

16. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.